Regulamin korzystania ze zbiorów

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2023 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. K. I. Gałczyńskiego
w Sokołowie Podlaskim
z dnia 12 lipca 2023 r.

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim (dalej Biblioteki) w Dziale dla Dorosłych, Dziale dla Dzieci i Młodzieży, Czytelni Popularnonaukowej i Internetowej, Multimediów i Zbiorów Specjalnych, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i obowiązuje wszystkich Użytkowników.

2. Prawo korzystania przez Użytkowników ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter publiczny, powszechny i bezpłatny. W Bibliotece obowiązuje dobrowolna opłata w wysokości 10 zł rocznie, która jest przeznaczona na zakup nowych książek.

3. Przy zapisie do Biblioteki Użytkownik, rodzic lub opiekun prawny Użytkownika niepełnoletniego zobowiązany jest:

4. Użytkownik niepełnoletni po uzyskaniu pełnoletniości zobowiązany jest do samodzielnego wypełnienia Karty zapisu i własnoręcznego jej podpisania.

5. Wypełnienie Karty zapisu jest podstawą do wydania karty bibliotecznej, która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Za wydanie karty pobiera się opłatę w wysokości 5 zł. Karta biblioteczna jest bezterminowa.

6. Korzystanie ze zbiorów i usług określonych w niniejszym Regulaminie odbywa się po okazaniu dyżurnemu bibliotekarzowi ważnej i aktywnej karty bibliotecznej.

7. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bibliotekę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (z adresu e-mail zarejestrowanego na jego koncie w systemie bibliotecznym) o zmianie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

8. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o utracie karty bibliotecznej, zniszczoną kartę powinien wymienić. Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę drugiej i kolejnej karty Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 6 zł.

9. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.

 

§ 2

1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz pozostawiania bez opieki Użytkowników niepełnoletnich, którzy nie rozpoczęli nauki w szkole podstawowej.

2. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz: prowadzenia głośnych rozmów, rozmawiania przez telefony komórkowe, handlu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, picia alkoholu, zażywania środków odurzających, wprowadzania rowerów i zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych), jazdy na rolkach, deskach i innych urządzeniach przeznaczonych do przemieszczania się oraz przebywania osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających. W ww. przypadkach bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi Użytkownika.

3. Użytkownicy korzystający z Biblioteki pozostawiają wierzchnie okrycia, plecaki, torby, parasole w szatni. Za rzeczy pozostawione przez Użytkownika Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

4. W przypadku agresywnego lub niestosownego zachowania się Użytkownika na terenie Biblioteki dyżurny bibliotekarz ma prawo wezwać Policję.

 

Rozdział II

Zasady korzystania ze zbiorów

§ 3

1. Biblioteka wypożycza zbiory na zewnątrz i udostępnia je do korzystania na miejscu w Czytelni. Część zbiorów Czytelni wypożyczana jest także na zewnątrz. Nie wypożycza się na zewnątrz bieżących numerów czasopism należących do zbiorów Biblioteki.

2. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek, z wyłączeniem Czytelni Popularnonaukowej oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, gdzie zbiory podaje zawsze dyżurujący pracownik.

3. W Bibliotece obowiązuje komputerowa rejestracja Użytkowników, odwiedzin, wypożyczeń i zwrotów zbiorów.

4. Łączny limit wypożyczeń w Dziale dla Dorosłych, w Dziale dla Dzieci, Multimediach oraz Czytelni wynosi 10 woluminów.

5. Zbiory wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, z wyjątkiem książek popularnonaukowych wypożyczanych na 14 dni, materiałów audiowizualnych (filmów), wypożyczanych na 7 dni kalendarzowych.

6. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów nie więcej jednak jak 4 razy z rzędu, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres wypożyczenia dla zbioru nie może przekroczyć 150 dni kalendarzowych, z wyłączeniem materiałów audiowizualnych (filmów) dla których okres ten wynosi 35 dni kalendarzowych.

7. Bibliotekarz ma prawo odmówić prolongaty danego zbioru, jeżeli oczekują na niego inni Użytkownicy.

8. Po przekroczeniu regulaminowego terminu zwrotu zbiorów nie można ich prolongować.

9. Prolongaty dokonuje bibliotekarz po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika. W przypadku prolongaty telefonicznej lub dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej należy podać: imię i nazwisko, numer karty bibliotecznej i tytuły wypożyczonych zbiorów. Użytkownik może także dokonać prolongaty zbiorów samodzielnie, poprzez własne konto w systemie bibliotecznym pod warunkiem, że nie posiada blokad systemowych na własnym koncie.

10. Biblioteka udostępnia bezpłatnie kody dostępu do e-booków i audiobooków na portalu Legimi.

 

§ 4

1. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych zbiorów i uiszczenia należnych opłat bez uprzedniego wezwania ze strony Biblioteki. Opłaty naliczane są automatycznie przez system biblioteczny.

2. Do Użytkowników, którzy udostępnili swoje adresy e-mailowe, są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przypomnienia, informujące o zbliżającym się terminie zwrotu oraz upomnienia po przekroczeniu terminu wypożyczenia zbiorów. Upomnienia są generowane automatycznie przez system i za ich wysłanie nie pobiera się opłat.

3. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia pisemne lub realizuje upomnienie telefoniczne w sprawie zwrotu zbiorów pokrywa ich koszty w całości. W przypadku Użytkowników niepełnoletnich koszty upomnień ponoszą w całości opiekunowie prawni.

4. Za przetrzymywanie zbiorów pobierane są opłaty pieniężne za każdy dzień zwłoki rozpoczynający się po terminie, w którym Użytkownik obowiązany był dokonać zwrotu. W przypadku zbiorów opłaty pobierane są od każdego woluminu.

5. Nie pobiera się opłat, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu od Użytkowników niepełnoletnich.

6. Użytkownik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący zbiory może mieć zmniejszony regulaminowy limit wypożyczeń. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

7. Jeżeli Użytkownik zwleka ze zwrotem zbiorów (w tym czasopism) lub uiszczeniem należnych opłat – Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia oraz możliwość korzystania z innych usług bibliotecznych oraz może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział III

Zasady korzystania z Czytelni Popularnonaukowej i Internetowej,
Multimediów i Zbiorów Specjalnych

§ 5

1. Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki na miejscu – w Czytelni Popularnonaukowej i Internetowej, Multimediów i Zbiorów Specjalnych (dalej Czytelnia). Zbiorów nie wolno wynosić z Czytelni bez zezwolenia dyżurnego bibliotekarza.

2. W przypadku, gdy z żądanego przez Użytkownika materiału bibliotecznego korzysta inny Użytkownik, istnieje możliwość jego zarezerwowania.

3. W Czytelni Użytkownicy mogą korzystać także z własnych zbiorów i multimediów.

 

§ 6

1. Z bieżących numerów czasopism wyłożonych na regałach Użytkownik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza, starsze numery podaje dyżurujący bibliotekarz.

2. Jednorazowo Użytkownik może korzystać maksymalnie z

– dziesięciu jednostek (książek, zinwentaryzowanych czasopism, grafiki, kartografii),

– jednego woluminu rękopisu lub starodruku,

– 5 bieżących numerów czasopism.

3. Za zgodą dyżurującego bibliotekarza dozwolone jest nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentów zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa.

4. Bibliotekarz prowadzi elektroniczny rejestr korzystania z Czytelni.

 

Rozdział IV

Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych realizowanych przez Czytelnię

§ 7

1. Biblioteka wypożycza zbiory własne innym bibliotekom krajowym bezpłatnie. Biblioteki, którym zbiory wypożyczono ponoszą wyłącznie koszty ich odesłania.

2. Wypożyczeniu podlegają książki wydane po 31 grudnia 1949 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być wypożyczane materiały wydane przed 1 stycznia 1950 r. Decyzja Dyrektora podejmowana jest jednorazowo, na pisemny i uzasadniony wniosek biblioteki wypożyczającej.

3. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie udostępnia się:

– zbiorów specjalnych, wydawnictw szczególnie chronionych, w tym cymeliów i druków unikatowych;
– publikacji chronionych ze względu na: stan zachowania, ilość egzemplarzy, itp.;
– wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych oraz wydawnictw informacyjnych;
– wydawnictw ciągłych (gazet i czasopism) oraz wydawnictw skoroszytowych.

4. Zamówienia powinny być składane pocztą elektroniczną na adres: czytelnia@biblsokol.org.pl i powinny zawierać:
– dane adresowe biblioteki zamawiającej: nazwa biblioteki, adres, numer telefonu, e-mail oraz imię i nazwisko pracownika prowadzącego wypożyczenia międzybiblioteczne;
– opis bibliograficzny książki obejmujący: tytuł, nazwisko i imię autora, miejsce i rok wydania;
– opis bibliograficzny artykułu z czasopisma/gazety obejmujący: tytuł czasopisma, rok, tom, nr, autora artykułu, tytuł artykułu oraz strony.

5. Warunki udostępniania wypożyczanych materiałów:
– materiały biblioteczne wypożyczane są bibliotekom, a nie poszczególnym użytkownikom, całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone materiały ponosi biblioteka zamawiająca;
– wypożyczone materiały powinny być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej;
– biblioteka zamawiająca powinna potwierdzić ich odbiór;
– zwracane materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami i odsyłane pocztowymi przesyłkami poleconymi;

6. Biblioteka zamawiająca ma obowiązek terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów, tj. w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania, w uzasadnionych przypadkach Czytelnia może ustalić inny termin zwrotu. Wniosek o prolongatę należy zgłosić na 7 dni przed upływem wyznaczonego terminu zwrotu.

7. Niezwrócenie publikacji w terminie 1 roku od daty wypożyczenia będzie traktowane równoznacznie z jej zagubieniem. W takim przypadku biblioteka zamawiająca ma obowiązek zwrotu identycznego egzemplarza (to samo wydanie) lub uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej przez Bibliotekę, co jest warunkiem ponownej możliwości wypożyczania.

 

§ 8

1. Biblioteka sprowadza bezpłatnie materiały biblioteczne z innych bibliotek dla własnych Użytkowników.

2. Wypożyczanie międzybiblioteczne realizowane dla użytkowników pozwalają dostarczyć im do celów naukowych i dydaktycznych materiały biblioteczne, których Biblioteka nie posiada.

3. Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych mają wszyscy Użytkownicy pełnoletni.

4. Użytkownik ponosi koszty wykonania kopii (ksero lub skan) zamawianych materiałów bibliotecznych. Wysokość opłat ustala Biblioteka realizująca zamówienie.

5. Zamówienia można składać:
– osobiście w Czytelni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: czytelnia@biblsokol.org.pl)

6. Zamówienia powinny zawierać:
– opis bibliograficzny książki obejmujący: tytuł, nazwisko i imię autora, miejsce i rok wydania;
– opis bibliograficzny artykułu czasopisma/gazety obejmujący: tytuł czasopisma, rok, tom, nr, autor artykułu, tytuł artykułu oraz jego strony.

7. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi od 1 do 2 tygodni.

8. Czas korzystania z wypożyczonych materiałów określa biblioteka wypożyczająca. Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu zamówionych materiałów bibliotecznych Użytkownik powinien złożyć w Czytelni co najmniej 7 dni przed jego upływem.

9. W przypadku zamówienia zawierającego niepełne dane bibliograficzne Biblioteka zastrzega sobie prawo jego anulowania.

10. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie sprowadza się:
– zbiorów specjalnych, wydawnictw szczególnie chronionych, w tym cymeliów i druków unikatowych;
– publikacji chronionych ze względu np. na: stan zachowania, ilość egzemplarzy, statut wypożyczania oraz rok wydania zgodnie z regulaminem bibliotek wypożyczających itp.;
– wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych oraz wydawnictw informacyjnych;
-dokumentów elektronicznych;
-wydawnictw ciągłych (gazet i czasopism) oraz wydawnictw skoroszytowych.

11. O sposobie realizacji zamówień (o ilości i rodzaju kwerend przyjmowanych jednocześnie od jednego Użytkownika, terminie i sposobie ich zamawiania) decyduje bibliotekarz w oparciu o obowiązujące przepisy oraz porozumienia lub umowy zawarte z poszczególnymi bibliotekami.

12. Materiały biblioteczne udostępniane są na miejscu w Czytelni przez okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad.

 

Rozdział V

Zasady udzielania informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej

§ 9

1. W Bibliotece informacje udzielane są Użytkownikom bezpośrednio na miejscu, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kwerendy o tematyce regionalnej mogą być kierowane do Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.

2. Bibliotekarze wyjaśniają Użytkownikom zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz udzielają wszelkiej informacji dotyczących dostępności materiałów bibliotecznych.

3. Bibliotekarze pomagają w korzystaniu z tradycyjnego i zautomatyzowanego warsztatu informacyjnego Biblioteki oraz informują Użytkowników, jak korzystać z innych automatycznych katalogów bibliotecznych prezentowanych w Internecie.

4. W Czytelni istnieje możliwość wykonania wydruków komputerowych za odpłatnością (cennik dostępny w Czytelni) oraz bezpłatnych skanów dokumentów.

5. Za zgodą dyżurującego bibliotekarza dozwolone jest nieinwazyjne filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentów zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział VI

Zasady korzystania z Pracowni Dokumentów Dziejów Miasta

§ 10

1. Zbiory Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta (dalej Pracownia) udostępniane są na miejscu.

2. Pracownik udziela Użytkownikowi informacji o zbiorach i pomaga mu w ich doborze.

3. Pracownia oferuje możliwość zamówienia kopii zbiorów po złożeniu wniosku przez Użytkownika i uzyskaniu zgody Dyrektora.

4. Możliwe jest użyczanie zbiorów na wystawy czasowe organizowane przez inne instytucje. Decyzję o użyczeniu dokumentów podejmuje Dyrektor. Użyczenie, o którym mowa wyżej następować będzie na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej.

5. Pracownik prowadzi Rejestr korzystania z dokumentów Pracowni.

 

Rozdział VII

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu

§ 11

1. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Można korzystać z gier oraz innych programów służących zabawie, po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

2. Na stanowiskach komputerowych w Bibliotece mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na tych komputerach, ze zbiorów bibliotecznych na dyskach optycznych oraz z Internetu.

3. Z edytorów tekstów zainstalowanych na bibliotecznych komputerach można korzystać do redagowania krótkich tekstów. Teksty takie Użytkownicy powinni zapisywać na własne nośniki. Nie należy pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików Użytkownika na dysku twardym komputera, zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.

4. Zabronione jest:
– instalowanie oraz korzystanie z programów i filmów pochodzących spoza Biblioteki, w tym pobranych z Internetu nielegalnych programów i plików;
– uruchamianie na komputerach programów do prowadzenia konwersacji internetowych;
– konfigurowanie przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów oraz dokonywanie prób łamania istniejących zabezpieczeń systemowych;
– kopiowanie na prywatne nośniki programów, znajdujących się w posiadaniu Biblioteki;
– otwieranie w Bibliotece stron internetowych propagujących przemoc, nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej lub kulturowej, zawierających elementy pornograficzne, związanych ze sprzedażą środków odurzających lub psychoaktywnych oraz innych treści zabronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
– wykonywanie przy pomocy stanowisk komputerowych czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych;
– przesyłanie i udostępnianie treści mogących w jakiś sposób naruszać czyjeś prawa osobiste, rozsyłać treści o charakterze reklamowym oraz rozpowszechniać wirusy komputerowe;
– pobieranie z Internetu lub otwieranie dużych programów i plików, których działanie obciąża sieć internetową i zakłóca funkcjonowanie innych programów, urządzeń i sieci w Bibliotece;
– wykorzystywanie komputerów w celach zarobkowych.

5. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę Użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy Użytkownik wykonuje czynności zabronione i niepożądane.

6. W przypadku oczekiwania na dostęp do komputera przez kolejnych Użytkowników, Użytkownik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.

7. Bibliotekarz rejestruje korzystanie ze stanowisk komputerowych.

 

Rozdział VIII

Odpowiedzialność Użytkownika z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu

§ 12

1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów oraz sprzętu, który jest własnością Biblioteki. Podpisując oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu, przyjmuje równocześnie do wiadomości pełne konsekwencje odszkodowawcze za nieprzestrzeganie jego postanowień oraz pełne konsekwencje odszkodowawcze związane z utratą, uszkodzeniem, przepadkiem, zniszczeniem zbiorów i urządzeń mobilnych, z których korzysta.

2. Przed wypożyczeniem zbiorów oraz skorzystaniem ze zbiorów w Czytelni (w tym z księgozbioru podręcznego) lub skorzystaniem ze sprzętu komputerowego, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić uwagę na ich stan oraz zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia.

3. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia, utraty, zniszczenia lub nieterminowego zwrotu zbiorów odpowiada Użytkownik, a za Użytkowników niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni. Wysokość opłaty (odszkodowania) ustala każdorazowo Kierownik danego Działu Biblioteki, biorąc pod uwagę następujące kryteria: cenę rynkową zbioru, dostępność zbioru i ocenę, czy zbiór jest całością, czy częścią większej całości.

4. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia jednej części dzieła wieloczęściowego, Użytkownik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła. Na kwoty wpłacone z tego tytułu Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

5. Użytkownik w zamian za zagubioną lub zniszczoną pozycję (z wyjątkiem czasopism) może także zwrócić inny egzemplarz dokładnie tego samego tytułu, autora i wydania.

6. Za zniszczenie sprzętu komputerowego, nośników elektronicznych oraz oprogramowania, Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Kilkukrotne zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych zbiorów może spowodować utratę prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

Rozdział IX

Ochrona danych osobowych

§ 13

1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Kolejowa 7A, 08-300 Sokołów Podlaski.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@sokolowpodl.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych, ochrony materiałów bibliotecznych, realizacji umów zawartych z Biblioteką, dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.

4. Podanie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe i niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) podawane są dobrowolnie, w celu umożliwienia Bibliotece wysyłania informacji o realizacji zamówień, przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów i monitów elektronicznych, gdy termin został przekroczony.

5. Dane osobowe są udostępniane producentowi programu bibliotecznego SOWA SQL, wykorzystywanego do obsługi Użytkowników; mogą zostać udostępnione także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez dziesięć lat po wyrejestrowaniu z bazy danych Użytkowników, na podstawie przepisów o archiwizacji, o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawa te przysługują w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Rozdział X

Przepisy końcowe

§ 14

1. Użytkownik nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być decyzją Dyrektora Biblioteki pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

2. Sprawy sporne pomiędzy Użytkownikiem a Pracownikiem Biblioteki rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

3. Biblioteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa wykorzystywanie wypożyczanych i udostępnianych przez Bibliotekę zbiorów.

4. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Biblioteki oraz umieszczenie ich na stronie internetowej.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2023 r.