Strona internetowa
Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej. zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://biblsokol.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2008 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.06.2024 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnych:
1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok
2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
4. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
5. Strona posiada wersję kontrastową i możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
Oświadczenie sporządzono dnia: 02.06.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: admin@biblsokol.org.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Wejście główne od strony parku
1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Naprzeciwko wejścia głównego do budynku usytuowany jest bezpłatny parking dla czytelników i interesantów, gdzie zostało wydzielone 1 miejsce parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym.
2. Wejście główne:
Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście do Biblioteki jest nieoznakowane i wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe wykonane z drewna.
3. Pomieszczenia Administracji, Działu Multimediów i Zbiorów Specjalnych oraz Czytelni znajdują się parterze. Pomieszczenia są przestronne, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablice informacyjne usytuowane są przy wejściach. Brak oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.
4. Dział dla Dorosłych oraz Dział dla Dzieci i Młodzieży znajdują się na piętrze. Pomieszczenia są przestronne, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablice informacyjne usytuowane są przy wejściach. Brak oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.
5. Opis dostępności schodów i windy:
Schody są szerokie, wyklejone taśmą kontrastującą. Winda dostępna i przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Czytelnicy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.